Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://okfa.ckis.konin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego okfa.ckis.konin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-26

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-26

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Lista niespełnionych wymagań:

  • w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
  • pojawia się nadmiarowy tekst alternatywny.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższych miesiącach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

– Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Szumigalska.

– E-mail: k.szumigalska@ckis.konin.pl

– Telefon: (63) 242 38 49

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, Konin

– Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście główne z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami (niewielkie nachylenie podjazdu ze względu na trzystopniowe, niskie schody). Drzwi otwierają się automatycznie. Do wejścia można dojść bezpośrednio z przyległego parkingu, bez ograniczeń w postaci dodatkowych krawężników czy schodów.
– Parter budynku, to w dużej części szeroki hol, a ciągi piesze prowadzące do pomieszczeń sali wystawowej, kawiarni oraz Kina Oskard Kameralnie pozbawione są barier architektonicznych. Przy sali kinowej znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
– Piętro budynku zajmują pomieszczenia administracyjne, sale: plastyczna, baletowa, konferencyjna. Budynek nie posiada windy. W przypadku niemożności dostania się na piętro z powodu niepełnosprawności lub potrzeb szczególnych, pomocą służą Pracownicy Centrum Kultury i Sztuki.
– Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.