REGULAMIN 67. OKFA

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. Do udziału w Konkursie można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice jako pliki multimedialne w formatach: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (H.264, H.265), WMV, AVI, MOV o maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 na nośnikach: DVD, CD, BD lub pamięci flash (karta, pendrive USB). Film można również dostarczyć poprzez podanie adresu internetowego strony, na której bezpłatnie został udostępniony plik do pobrania (np. korzystając z serwisów Dropbox, Google Drive, OneDrive, WeTransfer, Vimeo itp.). Dopuszcza się zgłoszenie filmów w innych formatach po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
 2. Organizatorzy nie narzucają autorom żadnych ograniczeń tematycznych i gatunkowych.
 3. Czas projekcji filmów zgłoszonych do Konkursu nie może przekroczyć 30 minut. W razie niezgodności czasu trwania filmu z czasem regulaminowym Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji filmu z Konkursu głównego również po posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej.
 4. Film wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do Organizatora najpóźniej do 20 kwietnia 2021 r. (nie decyduje data stempla pocztowego). Filmy należy przesłać na adres: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl lub Centrum Kultury i Sztuki, ul. Aleje 1 Maja 7 a, 62-510 Konin. Prosimy o zwrócenie uwagi, żeby skan lub zdjęcie karty zgłoszenia były dobrej jakości a wszystkie dane czytelne. W przypadku zgłoszenia elektronicznego karta powinna być załącznikiem do maila, który zawiera link do filmu.
 5. Jeden autor może zgłosić nie więcej niż dwa filmy w danej edycji Konkursu.
 6. Należy przesłać Organizatorom kadr z filmu w wersji cyfrowej (format JPG, rozdzielczość 300 DPI) na adres: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl najpóźniej do 3 maja 2021 r.
 7.  Kwalifikacją konkursową objęte są wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy regulamin.
 8.  O dopuszczeniu filmów do Konkursu głównego decyduje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatorów. Organizatorzy nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień w przedmiocie kwalifikacji filmów.
 9. O wynikach kwalifikacji twórcy zostaną powiadomieni mailem. Lista filmów zakwalifikowanych pojawi się też na stronie festiwalu okfa.ckis.konin.pl najpóźniej 30 kwietnia 2021.
 10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie nośników powstałe z przyczyn od niego niezależnych.
 11. Organizatorzy nie uzyskują korzyści finansowych z tytułu projekcji filmów konkursowych.
 12. Filmy zakwalifikowane do Konkursu głównego oceniane będą przez powołane przez Organizatorów profesjonalne Jury w następujących kategoriach:
  • film niezależny (produkcje zrealizowane przez twórców profesjonalnych),
  • film amatorski (produkcje zrealizowane przez twórców nieposiadających kierunkowego wykształcenia),
  • film studencki (produkcje zrealizowane przez studentów szkół filmowych i innych uczelni artystycznych bez względu na stopień udziału uczelni w realizacji zgłaszanej produkcji).
 13. Do OKFA nie zostaną dopuszczone filmy:
  • zrealizowane przed 2019 rokiem,
  • zrealizowane przez członków Komisji Kwalifikacyjnej,
  • zrealizowane przez członków Jury,
  • zrealizowane w celach komercyjnych,
  • zakwalifikowane do Konkursu głównego w poprzednich edycjach OKFA.
 14. Oficjalne odczytanie werdyktu i wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca 2021 r. podczas uroczystej gali.
 15. Werdykty Komisji Kwalifikacyjnej i Jury są ostateczne i niepodważalne.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia festiwalu w formule hybrydowej lub wirtualnej, jeśli obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa Covid-19 uniemożliwią stacjonarną realizację wydarzenia.

AKREDYTACJA

 1. Koszt pobytu (zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz udział w imprezach festiwalowych) za dobę od osoby wynosi 60 zł.
 2.  Każda osoba, która przyjeżdża na Konkurs, zobowiązana jest w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2021 r. przesłać Organizatorowi kartę pobytu oraz wpłacić należność za pobyt na konto: Santander Bank Polska SA 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776, co jest warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia.
 3.  Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 4. W przypadku rezygnacji przez Organizatorów z przeprowadzenia festiwalu  w formule stacjonarnej, w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, Organizatorzy zobowiązują się do zwrotu akredytacji.

NAGRODY

 • Przewiduje się przyznanie następujących nagród finansowych we wszystkich kategoriach:
  • Grand Prix w wysokości 5000 zł,
  • nagrody,
  • wyróżnienia.
 • Jury ma prawo do dokonania innego podziału nagród lub ich nieprzyznania.
 • Jury ma prawo przyznać honorowe wyróżnienia.
 • Nagrody finansowe i rzeczowe otrzymają autorzy filmów obecni na Konkursie. Nieobecni otrzymają tylko nagrody honorowe. Zostanie im przesłany dyplom na życzenie.
 • W uzasadnionych przypadkach autor może wydelegować osobę go reprezentującą. Pisemne oświadczenie zawierające dane reprezentanta oraz jego karta pobytu powinny dotrzeć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2021 r.
 • W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu Organizator uzna go za nieobecnego.
 • Nagrody i wyróżnienia wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata.
 • Od nagród potrącone będą podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

UWAGI ORGANIZACYJNE

Funkcję dyrektora Konkursu pełni Paulina Pachulska-Wojdak.

Decydujący głos w sprawach spornych, nieobjętych regulaminem lub wymagających dodatkowej interpretacji ma dyrektor CKiS Justyna Kałużyńska-Markocka.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod tel. 63 243 63 50/51, 509 52 47 47, p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

Informacji dotyczących spraw technicznych udziela koordynator ds. technicznych Konkursu Bartłomiej Lewandowski – tel. 601 054 804.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do Konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.
 2. Zgłaszając film do udziału w Konkursie, autor wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną bezpłatną prezentację w ramach projekcji konkursowych, emisję i reemisję całości lub fragmentów w stacjach telewizyjnych, w Internecie oraz na festiwalach partnerskich i pokazach specjalnych w ramach promocji Konkursu, a także do umieszczenia filmu (w przypadku otrzymania nagrody i wyróżnienia) w wydawnictwie multimedialnym dokumentującym i promującym Konkurs.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania filmów konkursowych, dlatego nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczone przed przegrywaniem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w celach promocji Konkursu. Autor wyraża zgodę na publikację informacji o filmie w Internecie, oficjalnych drukach oraz wykorzystanie jego fragmentów do wykonania materiałów audiowizualnych promujących Konkurs.
 5. Organizator działa w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Konkursie. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na autora.
 6. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w karcie zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez autora. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 8. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego filmu i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
 9. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z otrzymanych materiałów autor pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
 10. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Pobierz:

Karta zgłoszenia filmu (601 KB, PDF)